Mae dros 13,000 o bobl yn gweithio yn y sector yn Abertawe a disgwylir i hyn dyfu 7% dros y pum mlynedd nesaf.

Mae’r sector Hamdden, Twristiaeth a Manwerthu o’n cwmpas ac yn rhan annatod o’n bywydau. Mae gweithgareddau’r sector hwn yn gysylltiedig â rhai o’r amseroedd hapusaf ym mywydau pobl, ac yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd, yn cynnwys teithio’r byd.

 

Nodweddion Allweddol:

  • Amrywiol
  • Profiad gwerthfawr
  • Hyblyg
  • Cyfleoedd i deithio
  • Cyfleoedd da i ddatblygu

 

Sgiliau angenrheidiol:

 

  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Datrys Problemau
  • Sgiliau arwain
  • Creadigrwydd a dychymyg
  • Sgiliau gwasanaeth i gwsmeriaid

 

 

Y cyflog am swydd yn y sector yn Abertawe yw £14,011, ar gyfartaledd, ac er bod y tâl yn is na rhai sectorau, mae cyfleoedd gwych i ddatblygu ymhellach.

 

Gweler enghreifftiau isod o’r mathau o swyddi y gallech chi eu gwneud, os yw gyrfa yn y sector yn iawn i chi: